Algemene voorwaarden

Verhoog uw omzet

Wij komen graag langs

Onze specialisten

Door heel Nederland

085 401 8 401

Bel ons voor meer informatie

Algemene Voorwaarden van Clicks Company

Artikel 1
Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Contractant: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Clicks Company een Overeenkomst heeft gesloten. Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten onderwerp van de Overeenkomst. Daaronder vallen diensten met betrekking tot het (online-)presenteren en promoten van Contractant, zijn onderneming, zijn diensten en/of website en alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daaraan verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op kennis. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en Clicks Company op grond waarvan Clicks Company Diensten aan Contractant levert. Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Dienst. Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.

Artikel 2
Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar op alle offertes en Overeenkomsten, aangaande levering door Clicks Company van Diensten aan Contractant, ongeacht of deze schriftelijk dan wel elektronisch zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
2.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.
2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Clicks Company en Contractant, wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Clicks Company en de Contractant zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde: 1 de Overeenkomst en haar bijlagen; 2 de Richtlijnen; 3 de Algemene Voorwaarden.
2.5 Clicks Company wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
2.6 Clicks Company is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Clicks Company of op andere wijze aan Contractant bekend gemaakt. Contractant is, bij wijziging van de Algemene Voorwaarden, gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen vanaf de datum waarop de wijziging ingaat.

Artikel 3
Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Clicks Company zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle aanvragen van de Contractant zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De Overeenkomst komt tot stand doordat een aanvraag van Contractant door Clicks Company wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat Clicks Company uitvoering geeft aan de aanvraag.

Artikel 4
Uitvoering dienstverlening
4.1 Clicks Company doet haar best om de diensten, website en/of onderneming van Contractant op de overeengekomen wijze te presenteren.
4.2 Clicks Company spant zich in om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen als richtlijn en zijn nimmer fataal.
4.3 Clicks Company kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. Clicks Company doet haar uiterste best om de Storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.
4.4 Clicks Company is gerechtigd de Dienst buiten gebruik te stellen en deze continu te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt. Hiervoor zijn geen schadevergoedingen door de Contractant te vorderen. Contractant begrijpt en erkent dat dit een noodzakelijk onderdeel is van de Overeenkomst.
4.5 Clicks Company is gerechtigd om voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
4.6 Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Clicks Company extra werkzaamheden (buiten de standaardondersteuning) met zich meebrengt dan is Clicks Company gerechtigd om de meerkosten aan Contractant in rekening te brengen.

Artikel 5
Medewerking door Contractant
5.1 Contractant verleent zijn/haar medewerking aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant verstrekt tijdig alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de Diensten, op de door Clicks Company bekendgemaakte wijze en volgens de door haar bekendgemaakte (technische) specificaties.
5.2 Contractant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij/Zij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door Clicks Company overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden dan wel anderszins niet-onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant garandeert ook dat zijn/haar eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant onthoudt zich van handelingen die de reputatie van Clicks Company en haar Diensten kunnen aantasten. Contractant vrijwaart Clicks Company volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Clicks Company ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken, vorderingen en overige kosten.
5.3 Contractant is niet gerechtigd zijn/haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Clicks Company uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.4 Contractant houdt zich voortdurend aan alle door Clicks Company bekendgemaakte Richtlijnen voor het gebruik van de Dienst.
5.5 Als in het kader van de Dienst wordt gebruikgemaakt van inloggegevens, dan dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Contractant Clicks Company direct op de hoogte te stellen zodat Clicks Company de toegang tot de Dienst kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via zijn inloggegevens.
5.6 Als de Contractant verhuist of het factuuradres van de Contractant wijzigt, dient de Contractant daaraan voorafgaand zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuwe factuuradres per e-mail aan Clicks Company bekend te maken. Contractant gebruikt hiervoor het algemene e-mailadres [email protected]

Artikel 6
Vergoeding en betaling
6.1 Voor het gebruik van de Dienst is Contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.
6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.
6.3 Wanneer de opdrachtgever gedurende de overeenkomst tweemaal in verzuim is geweest met een betaaltermijn kan Clicks Company de diensten tijdelijk op te schorten en offline plaatsen zonder dat de opdrachtgever hiermee wordt ontslagen van zijn betalingsverplichting. Opdrachtgever blijft ook bij het offline zijn van zijn dienst, en het uitblijven van betalingen aan Clicks Company, niet ontslagen van zijn toekomstige betalingsverplichtingen. Wanneer de opdrachtgever twee betaaltermijnen in verzuim is dan worden de resterende termijnen van de overeenkomst volledig en direct opeisbaar.
6.4 Clicks Company is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Deze verhoging zal per brief of e-mail aan Contractant bekend worden gemaakt. Contractant is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden en gaat in op de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst eindigt. Contractant is, in deze vorm van opzegging, tot het einde van de oorspronkelijke Overeenkomst gehouden aan de oorspronkelijke vergoeding en krijgt tot die tijd de volledige dienstverlening van Clicks Company geleverd. Na afloop van de oorspronkelijke Overeenkomst zal Contractant, uitsluitend bij gewijzigde voorwaarden, een nieuwe Overeenkomst moeten sluiten met Clicks Company om de dienstverlening voort te zetten. De oorspronkelijke Overeenkomst kan op dat moment niet verlengd worden tegen de oorspronkelijke voorwaarden en condities. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van de totale waarde van Overeenkomst minder dan 10% bedraagt.
6.5 Betaling dient te geschieden op de door Clicks Company op de factuur aangegeven wijze. De betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Clicks Company leidend. De verschuldigde bedragen worden automatisch afgeschreven van het rekeningnummer dat Contractant heeft opgegeven bij het aangaan van Overeenkomst.
6.6 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
6.7 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente tot aan de datum van de algehele voldoening.
6.8 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 50,- (vijftig euro).

Artikel 7
Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Clicks Company of bij de derde van wie Clicks Company het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent Clicks Company aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen zijn/haar eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.
7.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Contractant in het kader van de Overeenkomst aan Clicks Company ter beschikking stelt, blijven berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen deze materialen aan Clicks Company ter beschikking te stellen. Contractant verleent Clicks Company het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede maar niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
7.3 Contractant garandeert dat de door hem/haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij/zij gerechtigd is deze materialen aan Clicks Company ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart Clicks Company volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Clicks Company eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
7.4 Contractant wordt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom van Clicks Company of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.
7.5 Alle door Clicks Company uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 8
Privacy en Geheimhouding
8.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt Clicks Company persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Clicks Company draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Privacyverklaring opgenomen op de website (waaronder: www.ClicksCompany.nl).
8.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
8.3 Partijen leggen de in 8.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 9
Garanties en aansprakelijkheid
9.1 Clicks Company zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook uitgesloten, en met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Clicks Company garandeert expliciet niet dat: – de Dienst ononderbroken werkt, vrij is van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat gebreken of Storingen (tijdig) worden verholpen; – Contractant met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert – Derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
9.2 Clicks Company is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Clicks Company. Uitsluitend in dit geval is Clicks Company uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Clicks Company bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Contractant te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een resterende looptijd van meer dan één kwartaal dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende kwartaal. In geen geval bedraagt de totale vergoeding meer dan de maandelijkse vergoedingen die de klant betaald heeft in het lopende kwartaal.
9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Clicks Company te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Clicks Company wel aan de Overeenkomst beantwoordt; – redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Contractant, verminderd met de besparingen; – redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
9.5 Iedere aansprakelijkheid van Clicks Company voor indirecte schade, inbegrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade Clicks Company Online daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
9.7 Clicks Company is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant, veroorzaakt door derden, en die al dan niet gebruik maken van de Dienst.
9.8 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 4 (vier) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Contractant is ingesteld.

Artikel 10
Opschorting
10.1 Clicks Company is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Contractant tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst, of als Clicks Company het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Clicks Company toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.
10.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn/haar verplichtingen, zal Clicks Company de opschorting opheffen. Clicks Company is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11
Duur van de Overeenkomst
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van twee (2) jaar. Na afloop van deze primaire periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.
11.2 Opdrachtgever kan de overeenkomst per kwartaal tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail te geschieden. Bij een tussentijdse opzegging wordt nadrukkelijk verwezen naar de bepalingen en voorwaarden in de Overeenkomst die de klant heeft gesloten met Clicks Company en/of haar partners.
11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij: – surseance van betaling heeft aangevraagd of dit is verleend; – in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Clicks Company gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Contractant: – niet voldoet aan haar verplichtingen uit 5, 7.3 of 7.4; – op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
11.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nooit van enige betalingsverplichting van al door Clicks Company geleverde en/of gereserveerde Diensten. Bedragen die Clicks Company voor de beëindiging heeft gefactureerd, of volgens de Overeenkomst in de toekomst mag factureren, voor hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, geleverd of gereserveerd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
11.5 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen Clicks Company in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld en staakt Contractant het gebruik van de Dienst.
11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 12
Slotbepalingen
12.1 Clicks Company is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder-aanneming uit te besteden. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Clicks Company staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 58178449.